VILKÅR OG BETINGELSER FOR VELUX BONUS FOR MONTØRER

I tilfelle konflikt mellom disse vilkår og betingelser for VELUX Bonus (heretter "betingelser") og enhver annen kommunikasjon fra VELUX, herunder markedsføringsmateriale, er det disse betingelser som har forrang. Du må akseptere disse betingelser for å kunne delta i VELUX Bonus.

1. Leverandør av VELUX Bonus
Leverandør av VELUX Bonus er VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10D, 0401 Oslo. Organisasjonsnummer 917 170 967 (heretter "VELUX")

2. Kvalifisert bonussubjekt
For å delta i VELUX Bonus må du og din arbeidsgiver akseptere (1) disse betingelser, og (2) VELUX bonuspartneres vilkår og betingelser, alt etter hvilken av VELUX bonuspartnere du velger å foreta ditt kjøp hos.

For å opptjene bonuskroner skal du, dersom du har kjøpt et VELUX produkt for installasjon hos en kunde, ha tillatelse fra din arbeidsgiver til å delta i VELUX Bonus. Din arbeidsgiver plikter å lønns innberette og foreta forskuddstrekk på din opptjente bonus.

3. VELUX bonuspartnere
VELUX bonuspartneres vilkår og betingelser fremgår herunder:

Du har valgt gavekort fra: XXL
Du har valgt gavekort fra: IKEA
Du har valgt gavekort fra: CDON.COM

VELUX tar ikke ansvar for de produkter og opplevelser som VELUX bonuspartnere stiller til rådighet, da det utelukkende reguleres av VELUX bonuspartneres egne vilkår og betingelser. VELUX påberoper seg retten til å endre bonuspartnere uten forvarsel.

4. Et kvalifisert kjøp
Du kan opptjene bonuskroner i VELUX Bonus, hvis du har foretatt et kvalifisert kjøp.

Et kvalifisert kjøp betyr at:

  1. ditt kjøp av VELUX produkter er foretatt etter 1. Januar 2019,
  2. du har kjøpt et VELUX takvindu, et VELUX vindu for flate tak eller en VELUX solskjerming (GDL, GEL, GGL, GGU, GIL, GIU, GPL, GPU, GVR, GVO, GXL, GXU, VEA, VEB, VEC, VFA, VFB, VFE, VIU, CFP, CSP, CVP, CXP, TWR, TLR, TCR, MSG, MHL, MSL, MML, MAG, MAD, MMG, FSK, FMK, FMG, FMC, FSC, FHL, FHB, FHC, FML, FSL, FOP, SML, DKL, DOP, DSL, DML, DFD, RFL, RSL, RML, SSL, PAL, ZIL), hos en forhandler i Norge
  3. du var over 18 år på kjøpstidspunktet,
  4. du er en profesjonell montør som beskjeftiger deg med å installere VELUX takvinduer, og du enten eier eller er ansatt i en håndverkervirksomhet registrert i Norge (organisasjonsnummer er påkrevd),
  5. du har kjøpt vinduet med hensikt å installere det hos en sluttbruker, og ikke for videresalg,
  6. du laster opp dokumentasjon på ditt kjøp i form av faktura som skal inneholde en rekke opplysninger (se nærmere nedenfor under pkt. 11).

Såfremt du oppfyller disse betingelser, har du foretatt et gyldig kjøp.

5. Bonuskroner
Du opptjener bonuskroner for hvert VELUX takvindu, når kjøpet defineres som et kvalifisert kjøp.

I hele 2020 utbetales det 100 bonuskroner per VELUX takvindu og VELUX lystunell, 500 bonuskroner per vindu for flate tak(også INTEGRA®), 300 bonuskroner per VELUX INTEGRA® takvindu, samt 75 bonuskroner for hver VELUX solskjerming, for hvert kvalifiserte kjøp til din virksomhet.

I kampanjeperioder kan disse bonuskronene fravike og erstattes med andre bonussatser. Bonussatsen regnes alltid ut fra fakturadato, samt de øvrige kriteriene for kvalifisert kjøp.

Du kan til enhver tid ta ut dine opptjente bonuskroner til et gavekort, som du kan handle produkter eller opplevelser for hos VELUX bonuspartnere.

Du opptjener kun bonuskroner dersom du følger prosedyren som er beskrevet i disse betingelsene.

6. Validering og avvisning av bonuskroner.
VELUX forbeholder seg retten til - til enhver tid - enhver tid - å undersøke og validere at ditt kjøp og/eller installasjon av VELUX takvinduer er et kvalifisert kjøp. Som et ledd i VELUX valideringen, skal du blant annet på VELUX anmodning opplyse eller dokumentere adresse og kontaktdetaljer på den sluttkunde, som du har installert takvinduer hos. Dokumentasjonen skal sendes til VELUX senest 14 dager etter at du har mottatt anmodning fra VELUX om dette.

VELUX forbeholder seg videre om retten til å avvise bonuskroner, eller til å trekke tilbake bonuskroner og/eller utelukke montører fra VELUX Bonus, hvis VELUX har en begrunnet mistanke om, at montør har overtrådt disse betingelser, eller øvrige meddelelser fra VELUX eller på annen måte, har misbrukt VELUX Bonus. Det er VELUX, som med full og endelig avgjørelse, avgjør om det er en begrunnet mistanke mot montør.

7. Opplysninger fra montør
For å kunne delta i VELUX Bonus og opptjene bonuskroner for et kvalifisert kjøp, må du opprette en medlemsprofil. I forbindelse med opprettelsen av din profil skal du opplyse om navn, adresse, e-post, mobilnummber, firmanavn og organisasjonsnummber. For å kunne opptjene bonuskroner må du også laste opp din faktura, hvor det skal fremgå detaljer om ditt kvalifiserte kjøpt, herunder hvor kjøpet er foretatt og hvilke produkter som er kjøpt. I tillegg til fakturaen skal det opplyses om hvor disse vinduene ble installert. Dette for å kunne føre statistikk over hvor VELUX produkter blir brukt. Du skal sørge for å fjerne/sensurere alle prisopplysninger om både VELUX produkter og eventuelle konkurrerende produkter før du laster opp fakturaen.

8. Personvern
I forbindelse med opprettelsen av din medlemsprofil oppgir du personopplysninger i form av kontaktopplysninger om deg selv og kontaktperson for virksomheten, virksomhetens e-postadresse og telefonnummer. Dine personopplysninger vil kun bli anvendt i forbindelse med VELUX Bonus, og ikke til andre formål uten ditt særskilte samtykke. VELUX behandler dine personopplysninger i overenstemmelse med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen og VELUX personvernerklæring, som du må akseptere for å delta i VELUX Bonus. Vi oppfordrer deg å lese VELUX personvernerklæring fra tid til annen, da den blir oppdatert fortløpende.

9. Kontakt
VELUX kontakter deg på e-post, herunder sender VELUX deg dine gavekort, informasjon om din konto, dine bonuskroner, endringer i VELUX Bonus og så videre. Dette er en forutsetning for å kunne delta i VELUX Bonus. Opplysninger om pinkode vil bli sendt per SMS. Annen kontakt per SMS er frivillig.

10. Ansvar
VELUX fraskriver seg alt ansvar for eventuelle tap, som du eller arbeidsgiver måtte lide, som følge av situasjoner utenfor VELUX kontroll, feil (menneskelige eller elektroniske) eller noen form for misbruk, eller svindel.

11. Prosessen for å opptjene bonuskroner
Du må følge prosessen beskrevet nedenfor, for å opptjene bonuskroner.

Medlemsprofilen skal alltid opprettes med kontaktdetaljer for virksomhetens ledelse/fakturamottaker online på velux.no/bonus. I forbindelse med opprettelsen må det også oppgis personlige kontaktopplysninger. Se pkt. 8 vedrørende VELUX behandling av dine personopplysninger. Det kan ikke opprettes flere profiler per virksomhet, det vil si per organisasjonsnummer. Av skattemessige hensyn skal det være overenstemmelse mellom virksomhetsnavnet registrert i din medlemsprofil og virksomhetsnavnet som står på den opplastede fakturaen.

For å registrere ditt kvalifiserte kjøp skal du informere om hvor i bygningen og i hvilken type bygning VELUX produktene ble installert, og så laste opp dokumentasjonen for ditt kjøp, i form av en faktura fra den forhandleren du har kjøpt VELUX produkter fra. Du kan laste opp fakturaen i et hvert alminnelig filformat, som for eksempel JPEG, PNG, PDF eller lignende. VELUX aksepterer kun fakturaer, som er lastet opp via din medlemsprofil, og senest løpende måned + 60 dager etter fakturadato som er anført på fakturaen. Fakturaen skal inneholde VELUX produktkode, antall kjøpte VELUX produkter, kjøpsdato og firmanavn på forhandleren. Før du laster opp fakturaen skal du sørge for at alle prisopplysninger er strøket ut/sensurert, dette gjelder både VELUX produkter og eventuelle konkurrerende produkter.

Når VELUX har validert din faktura, vil VELUX overføre dine bonuskroner til din bonuskonto. Valideringen kan ta noen dager. VELUX kan anmode deg om å sende ny kopi av fakturaen, hvis den er uleselig eller ikke inneholder de nevnte opplysningene i pkt. 4. Du kan velge å bruke dine bonuskroner med det samme etter de er mottatt på din bonuskonto, eller du kan spare dem og samle flere bonuskroner, for å kunne ta ut en større verdi.

Når du ønsker å bruke dine bonuskroner (helt eller delvis) må du velge en av VELUX bonuspartnere (se listen over bonuspartnere under pkt.3) og antall bonuskroner du vil bruke. Det utstedes et digitalt gavekort fra den bonuspartneren, som du har valgt, på valgt beløp. Beløpet du har valgt vil bli trukket fra din bonuskonto.

Dine bonuskroner må brukes senest innen 31.desember påfølgende år etter at VELUX har godkjent dine bonuskroner. Ubrukte bonuskroner vil bli fratrukket din bonuskonto 31.desember påfølgende opptjeningsår. Hvis du har opptjent minst 20 000 bonuskroner, og ikke har hevet gavekort, innen 31.desember påfølgende opptjeningsår, kan du velge å få dem utbetalt til din arbeidsgiver. Utbetalingen skjer ved at VELUX utsteder en kreditnota til din arbeidsgiver pålydende bonuskronene. Vær imidlertid oppmerksom på at bonuskroner er inklusive moms din kreditnota vil følgelig være inklusive moms. Du skal selv kontakte [email protected] hvis du ønsker å få utbetalt dine bonuskroner. VELUX fraskriver seg ethvert ansvar for momsbehandlingen.

Du kan til enhver tid melde deg ut av VELUX Bonus, men du må huske å få utsted et gavekort på dine gjenværende bonuskroner, før du melder deg ut med din medlemsprofil. Vi gjør oppmerksom på at dine bonuskroner vil gå tapt dersom de ikke utstedes før den tid. Du melder deg av ved å slette din medlemsprofil - det er anvisninger for hvordan inne på din medlemsprofil.

12. Skatt
Du og arbeidsgiver må være oppmerksom på at medarbeidere i bedriften er omfattet av skatteplikt ved å delta i VELUX Bonus. Det er arbeidsgivers ansvar at alle bonuser som tas ut lønns innberettes og foretas forskuddstrekk på. VELUX fraskriver seg ethvert ansvar for skatteanliggender.

13. Opphør av VELUX Bonus
VELUX forbeholder seg retten til, på ethvert tidspunkt, å stenge, oppdatere eller endre VELUX Bonus eller betingelsene.

Hvis VELUX stenger VELUX Bonus, skjer det med et varsel på minimum en (1) måned. Du må, i så fall, ta ut dine opptjente bonuskroner i løpet av varslingsperioden. Dine bonuskroner faller bort på det tidspunkt varslingsperioden utløper.

Vi oppfordrer deg og arbeidsgiver å lese disse betingelsene fra tid til annen, så du er oppdatert på de siste endringene.